Help

Algemene voorwaarden voor de onlinepokersite van PokerStars

Print this page

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (de 'Overeenkomst') dient voorafgaand aan uw gebruik van de diensten en/of producten van PokerStars in haar geheel door u (de 'Gebruiker' of 'u') te worden gelezen. Let op: deze Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Rational Poker School Limited (hierna te noemen 'PokerStars', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze'), van wie de internetsite www.pokerstars.net (de 'Site') is en die deze Site exploiteert. Door deze Overeenkomst aan te gaan, erkent u dat PokerStars deel uitmaakt van een groep van bedrijven.  De term 'Groep' betekent, waar gebruikt en in de juiste context, PokerStars samen met haar dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van PokerStars, en elke dochteronderneming van deze houdstermaatschappij, en elk aangesloten bedrijf bij PokerStars, inclusief, maar niet beperkt tot aangesloten bedrijven die diensten bieden onder de merknaam 'Full Tilt Poker'.

Behalve van de begrippen en voorwaarden van deze Overeenkomst raden wij u aan om tevens kennis te nemen van ons privacybeleid, het cookiebeleid en de pokerregels , alsmede van de overige regels, het overige beleid en de overige begrippen en voorwaarden met betrekking tot de via de Site beschikbare spellen en promotionele acties zoals die daar van tijd tot tijd worden geplaatst, welke als hierin opgenomen dienen te worden beschouwd, tezamen met het eventuele andere beleid waarvan u van tijd tot tijd door ons op de hoogte zult worden gesteld.

Door als onderdeel van het software-installatieproces op de knop 'Ik ga akkoord' te klikken en van de Software (zoals hierna gedefinieerd) gebruik te maken, stemt u in met de in deze Overeenkomst neergelegde begrippen en voorwaarden en met het privacybeleid, het cookiebeleid, en de pokerregels zoals een en ander van tijd tot tijd in overeenstemming met het hierna bepaalde en in die voorwaarden en dat beleid en reglement kan worden geactualiseerd of aangepast.

Met het woord ‘Software’ wordt in deze Overeenkomst bedoeld: zowel de PokerStarspokersoftware, die te downloaden is op je desktop of laptop (‘PC’) via www.pokerstars.net (de ‘PC-software’) alsmede de mobiele softwareapplicatie van PokerStars (de ‘Mobiele software’), die te downloaden is voor uw mobiele apparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, mobiele telefoon, PDA, tablet, of elk ander soort apparaat dat nu of in de toekomst beschikbaar is (een ‘Apparaat’)) en alle aanvullende software op de pokersoftware (zowel webgebaseerde software als client/server-software).

Terwijl u gebruikmaakt van de Dienst om de Spellen te spelen (zoals hieronder beschreven), heeft u de mogelijkheid virtuele chips te kopen ('Virtuele Chips') op grond van Bepaling 1A hieronder in aanvulling op het gebruik van gratis chips ('Gratis Chips'). Het beheer en de verstrekking van de Virtuele Chips voor gebruik in de Spellen wordt verschaft door Rational Social Projects Limited ('Rational Social'), een bedrijf binnen dezelfde Groep als PokerStars en waarmee PokerStars een overeenkomst heeft voor dit doel. In deze Overeenkomst worden de termen 'Virtuele Chips' en 'Gratis Chips' gezamenlijk 'Chips' genoemd.

1. LICENTIEVERLENING/INTELLECTUELE EIGENDOM

1.1. Behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen begrippen en voorwaarden verleent PokerStars de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Software te installeren op uw PC of Apparaat, zoals wellicht het geval is, en te gebruiken, teneinde zich toegang tot de PokerStarsservers te kunnen verschaffen en de beschikbare 'gratis'/'oefengeld' pokerspellen (de 'Spellen') te kunnen spelen (de Software en de Spellen hierna tezamen de 'Dienst' te noemen).

1.2. De Software wordt aan u door PokerStars ten behoeve van uw eigen, persoonlijke gebruik in licentie gegeven. Let op: de Software is niet bedoeld voor gebruik door: (i) personen die jonger zijn dan 18 jaar, (ii) personen die in hun land nog minderjarig zijn en (iii) personen die verbinding zoeken met de Site vanuit landen waarvandaan dat bij wet verboden is. PokerStars is niet in staat om in elk land de wettigheid van de Dienst te controleren, en het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te verzekeren dat het gebruik van de Dienst wettig is.

1.3. We behouden ons het recht voor om u te allen tijde om bewijs van uw leeftijd te vragen, teneinde ervoor zorg te dragen dat minderjarigen geen gebruik van de Dienst maken. Verder behouden we ons het recht voor om uw account te deactiveren dan wel op te heffen, en u al dan niet tijdelijk van gebruikmaking van de Dienst uit te sluiten, als er geen bevredigend bewijs van uw leeftijd wordt overgelegd of als wij vermoeden dat u minderjarig bent.

1.4. PokerStars, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en haar licentienemers zijn de enige houders van alle rechten van de Software, de Softwarecode, -structuur en –opbouw, zijn beschermd door copyright, bedrijfsgeheim, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten. U mag, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetten, niet:

 • (a) de Software kopiëren, distribueren, publiceren, reverse engineren, decompileren, deassembleren, aanpassen of vertalen noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de Software te creëren, of anderszins;

 • (b) de Software verkopen, het eigendom overdragen, sublicenseren, transfereren, distribueren of leasen;

 • (c) de Software beschikbaar stellen aan enige derde partij via een computernetwerk of op een andere wijze;

 • (d) de Software exporteren naar een land (fysiek of elektronisch); of

 • (e) de Software gebruiken op een wijze die verboden is door van toepassing zijnde wetten en regels.

(elk van de hierboven beschreven zaken is 'Ongeautoriseerd Gebruik').

PokerStars, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en haar licentienemers behouden zich alle rechten voor, geïmpliceerd en anders, die hieronder niet uitdrukkelijk verleend zijn aan de Gebruiker en behouden alle rechten, aanspraak en belangen in en op de Software.

U gaat ermee akkoord dat u volledig aansprakelijk bent voor alle schade, kosten en onkosten die veroorzaakt worden door of verband houden met Ongeautoriseerd Gebruik door u. U zult PokerStars onmiddellijk op de hoogte stellen indien u notie heeft van Ongeautoriseerd Gebruik door enig persoon en u zult in redelijkheid meewerken met PokerStars aan elk onderzoek dat het uitvoert naar aanleiding van door u in dit verband verstrekte informatie.

1.5. Het begrip 'PokerStars', de domeinnamen 'pokerstars.net' en 'pokerstarsmobile.net' en alle andere merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen die door PokerStars op de Site en/of in de Software van tijd tot tijd gebruikt worden (de 'Merknamen'), zijn de merknamen, servicenamen, logo’s, handelsnamen en/of domeinnamen van PokerStars en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of haar licentienemers, en deze (rechts)personen behouden zich alle rechten van zulke Merknamen voor. Daarnaast is alle andere content op de Site met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software, afbeeldingen, foto’s, graphics, plaatjes, animaties, video’s, muziek, audio en tekst (de ‘Sitecontent’) eigendom van PokerStars en/of bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of haar licentienemers en deze wordt beschermd door copyright en/of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten. U verklaart hierbij dat door het gebruik van de Dienst en de Site u geen rechten verkrijgt op de Sitecontent en/of Merknamen, of enig deel hiervan. In geen geval mag u de Sitecontent en/of de Merknamen gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van PokerStars.

Verder verklaart u niets te zullen doen dat de rechten schaadt of kan schaden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, van PokerStars, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep en/of de licentienemers in de Software, de Merknamen of de Sitecontent. Ook zult u niets doen dat de naam of reputatie van PokerStars, de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep, haar werknemers, directie of consultants kan schaden.

1.6. U garandeert dat door u gebruikte namen of afbeeldingen in verband met de Site of Dienst (bijvoorbeeld, uw gebruikersnaam en -afbeelding) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendom, privacy, of andere rechten van een derde partij. Hierbij verleent u PokerStars en haar Groep een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare licentie die vrij is van auteursrechten om deze namen en afbeeldingen te gebruiken voor alle doeleinden met betrekking tot de Site of Dienst, onder de voorwaarden van ons privacybeleid.

AANKOPEN VAN VIRTUELE CHIPS

PokerStars is een overeenkomst aangegaan met Rational Social om de Virtuele Chips voor gebruik in de Dienst te verstrekken en te beheren. Wanneer u Virtuele Chips koopt voor gebruik in de Dienst gaat u een rechtstreeks contract aan met Rational Social.

1A.1. Terwijl u gebruikmaakt van de Dienst kunt u Virtuele Chips 'verdienen', 'kopen' of 'verwerven' voor gebruik in de Dienst. Hierbij bevestigt u dat deze termen uit de 'echte wereld' alleen figuurlijk worden gebruikt, en u gaat ermee akkoord dat u geen recht hebt of aanspraak maakt op Virtuele Chips die in een Spel verschijnen of ontstaan, of deze nu 'verdiend' zijn in een Spel of 'gekocht' van Rational Social, noch enig ander attribuut gerelateerd aan een account of opgeslagen in de Dienst. Het saldo 'virtueel geld' dat in uw Gebruikersaccount wordt weergegeven, vormt geen saldo in de 'echte wereld' en geeft geen opgeslagen waarde aan, maar vormt een maatstaf voor de reikwijdte van uw licentie.

1A.2. Rational Social verbiedt en erkent geen vermeende overdrachten van Virtuele Chips buiten de Dienst, noch vermeende verkoop, gift of ruil in de 'echte wereld' van alles dat verschijnt of ontstaat in de Dienst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Rational Social goedgekeurd. Ingevolge hiervan mag u Virtuele Chips in het spel niet sublicenseren, ruilen, verkopen of proberen te verkopen buiten het Spel voor iets van waarde. Deze overdrachten of pogingen tot overdracht zijn verboden en ongeldig, en uw Gebruikersaccount kan hierdoor gesloten worden door PokerStars. Verder bevestigt u dat we wettelijke stappen tegen u mogen ondernemen voor alle schade die toegebracht wordt door overdracht of poging tot overdracht van Virtuele Chips buiten de Dienst.

1A.3. U kunt een licentie kopen om Virtuele Chips te gebruiken, door naar de aankooppagina in de Dienst te gaan, uw rekeninggegevens te verstrekken, uw specifieke aankoop te bevestigen en uw akkoord met deze Overeenkomst opnieuw te bevestigen.

1A.4. Als u een licentie voor het gebruik van Virtuele Chips koopt, kunnen we u een bevestigingse-mail sturen met de informatie over de Virtuele Chips die u besteld heeft. Controleer zo snel mogelijk of de informatie in deze bevestigingse-mail juist is en bewaar een kopie voor uw archief. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met de klantenservice opnemen: Rational Social houdt een archief van transacties bij om alle vragen te kunnen behandelen.

1A.5. Voor de aankoop van Virtuele Chips is uw bestelling een aanbod aan ons om een licentie te kopen voor dergelijke Virtuele Chips, die door ons geaccepteerd wordt als we de Virtuele Chips beschikbaar maken in uw account voor gebruik in onze Spellen (de 'Acceptatie'). Uw licentie voor het gebruik van Virtuele Chips in onze Spellen is een dienst die door Rational Social geboden wordt en begint vanaf het moment van Acceptatie door Rational Social van uw aankoop. Er wordt door Rational Social geen geld teruggegeven op een aankoop van een licentie voor het gebruik van Virtuele Chips.

1A.6. Rational Social kan de prijzen voor de Dienst en de Virtuele Chips die zij via de Dienst aan u licenseert te allen tijde herzien. U bevestigt dat Rational Social onder geen enkele omstandigheid verplicht is geld terug te geven, en dat u geen geld of andere compensatie ontvangt voor ongebruikte Virtuele Chips als een Gebruikersaccount gesloten wordt, of deze sluiting nu vrijwillig of onvrijwillig plaats heeft gevonden.

1A.7. Om misverstanden te voorkomen wordt hierbij verduidelijkt dat de aankoop van een licentie om Virtuele Chips te gebruiken u op geen enkele manier rechten geeft anders dan de rechten die gepaard gaan met de licentie. Het zij verder ook verduidelijkt dat een gekochte licentie alleen overgedragen kan worden zoals expliciet beschreven binnen de voorwaarden van de licentie, en dat deze licentie niet ingewisseld, verkocht, nagelaten, in lease gegeven, verhuurd of op een andere manier verwijderd mag worden in ruil voor een vergoeding van waarde.

2. GEEN GARANTIES

2.1. PokerStars wijst alle expliciete en impliciete garanties af in verband met de aan u te verlenen Dienst, welke geleverd wordt ‘As is’. Evenmin geven wij u enigerlei garantie of leggen wij welke verklaring dan ook jegens u af aangaande de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid en/of juistheid van de Dienst.

2.2. Ongeacht onze inspanningen om u de meest hoogwaardige dienstverlening, veiligheid en beveiliging te bieden, garanderen wij niet dat de Dienst ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden hersteld of dat de Software en de Site vrij van virussen, bugs of andere fouten zullen zijn.

2.3. PokerStars behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de Dienst met onmiddellijke ingang op te schorten, te staken, aan te passen, te verwijderen of om daar iets aan toe te voegen, waar we dit nodig vinden, inclusief (bijvoorbeeld) als we het nodig achten voor het managen, onderhouden of updaten van de Software, zonder verplicht te zijn om u daarvan in kennis te stellen. In dat verband zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor enigerlei geleden schade ten gevolge van een in dit opzicht door PokerStars genomen besluit.

3. BEVOEGDHEID

PokerStars blijft bevoegd om Gebruikersaccounts op de Site aan te bieden, in stand te houden en te sluiten. Besluiten van het management van PokerStars met betrekking tot eender welk aspect van een account van een Gebruiker, het gebruik van de Dienst dan wel de beslechting van een geschil zijn bindend, en kunnen niet aan herziening of beroep worden onderworpen.

4. UW VERKLARINGEN EN GARANTIES

Voorafgaand aan uw gebruik van de Dienst verklaart en garandeert u, en stemt u ermee in en gaat u er - onafgelaten - mee akkoord dat:

4.1. uw gebruik van de Dienst geheel naar uw keuze, te uwer discretie en voor uw risico is.

4.2. u ten behoeve van gebruikmaking van de Dienst bepaalde persoonlijke gegevens over uzelf (inclusief gegevens over uw betalingsmethodes ten behoeve van de aankoop van Virtuele Chips) aan ons moet verschaffen en instemt met ons gebruik van Location-based Services (LBS) om uw geografische locatie te bepalen (voor het gebruik van de Dienst via de Mobiele software). En PokerStars je persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en regelgeving van de gegevensbeschermingswetten van het Eiland Man, in overeenstemming met en zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

4.3. de telecommunicatienetwerken en de internettoegangsdiensten die u nodig heeft om zich toegang tot de Dienst te kunnen verschaffen buiten het bereik van PokerStars liggen en PokerStars geen enkele aansprakelijkheid draagt voor eventuele storing, vertraging, overbelasting of andere tekortkomingen die hierop van invloed zijn.

4.4. u alleenverantwoordelijk bent voor de van toepassing zijnde belastingen die eventueel over aan u uitgekeerde (geld)prijzen verkregen uit de Diensten verschuldigd zijn.

4.5. de Dienst op geen enkele manier door u gebruikt mag worden om enig financieel gewin of andere voordelen van geldswaarde te behalen, te ontvangen of de transfer of ontvangst ervan te faciliteren door u of enige derde partij (al dan niet handelend namens u). Chips hebben op zichzelf geen waarde en zijn niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar binnen een Gebruikersaccount, behalve in overeenstemming met ons overboekingsbeleid. Verder hebben dergelijke Virtuele Chips op zichzelf geen waarde en kunnen deze niet ingewisseld worden voor 'echt' geld of een 'echte' prijs. Het is u niet toegestaan uw Gebruikersaccount of Chips in uw Gebruikersaccount aan een derde persoon te sublicenseren, verhuren, in lease te geven, verkopen, verruilen, cadeau te geven of na te laten.

4.6. u 18 jaar of ouder bent en momenteel uzelf niet hebt uitgesloten van het spelen op enige online of mobiele kansspelsite en dat u ons direct informeert als u een zelfuitsluitingsovereenkomst aangaat met een kansspelaanbieder.

5. VERBODEN GEBRUIK

5.1. AANPASSINGEN AAN DE SOFTWARE. Het is Gebruiker niet toegestaan om te proberen om de Software op enigerlei wijze aan te passen, te decompileren, te reverse-engineren en/of te disassembleren.

5.2. PERSOONLIJK GEBRUIK. De Dienst is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik door en entertainment van de Gebruiker en niet voor geld, en mag op geen enkele manier gebruikt worden om financieel gewin of andere voordelen van geldswaarde te behalen. De Gebruiker is verplicht om ten aanzien van alle door hem/haar aan PokerStars verschafte nadere bijzonderheden en inlichtingen volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen, en om die nadere bijzonderheden ingeval van veranderingen daarvan te actualiseren.

5.3. SAMENSPANNING. Samenspanning tussen Gebruikers, door samen gesloten kaarten ('hole cards') te delen of op basis van andere methoden, is strikt verboden. PokerStars behoudt zich het recht voor om, los van overige maatregelen, deelname aan een spel te beperken en/of om het Gebruikers te verbieden om aan een bepaalde pokertafel of in een toernooi te spelen, waaronder mede wordt verstaan dat het twee of meer Gebruikers onmogelijk wordt gemaakt om samen aan dezelfde tafel of in hetzelfde toernooi te spelen. Daarnaast behoudt PokerStars zich het recht voor om samenspanning tussen spelers (waaronder begrepen Gebruikers) als een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst op te vatten. PokerStars heeft dan ook het recht om het account van een Gebruiker te beëindigen, als die Gebruiker aan een dergelijke activiteit meedoet of probeert mee te doen, ongeacht het resultaat van die poging.

5.4. EXTERNE SPELERSHULPPROGRAMMA'S (EPA). PokerStars verbiedt externe spelershulpprogramma's (External Player Assistance Programs, 'EPA-programma's') die spelers een 'oneerlijk voordeel' bieden. PokerStars definieert 'Extern' als computersoftware (niet zijnde de Software) en niet op software gebaseerde databanken of profielen (bijv. websites en abonnementsdiensten). PokerStars definieert 'oneerlijk voordeel' als een geval waarbij een Gebruiker zich toegang tot informatie over andere spelers verschaft of dergelijke informatie verzamelt die meer omvat dan hetgeen Gebruiker persoonlijk, via het zelf spelen van een spel, heeft waargenomen. We bevelen u aan om kennis te nemen van onze FAQ m.b.t. verboden onlinesoftware.

5.5. AUTOMATISCHE SPELERS (BOTS). De toepassing van kunstmatige intelligentie, met inbegrip van doch niet beperkt tot 'robots', is in verband met de Dienst strikt verboden. Alle in relatie tot de Dienst door een Gebruiker ondernomen handelingen moeten persoonlijk door de spelers via de gebruikersinterface worden uitgevoerd die via het gebruik van de Software toegankelijk is.

5.6.U gaat ermee akkoord dat het PokerStars is toegestaan om stappen te nemen ter opsporing en voorkoming van het gebruik van verboden EPA-programma's. Die stappen kunnen er onder andere uit bestaan, maar zijn niet beperkt tot, dat de softwareprogramma's die samen met de PokerStarssoftware op de PC of het Apparaat van de Gebruiker draaien, worden onderzocht. U gaat ermee akkoord dat u niet zult trachten deze stappen te omzeilen, bemoeilijken of blokkeren inclusief maar niet beperkt tot het gebruiken van software van derde partijen die deze stappen omzeilen, bemoeilijken of blokkeren.

5.7. CHIPDUMPING.Van chipdumping is sprake als een Gebruiker opzettelijk een hand verliest, met het doel zijn/haar Chips bewust aan een andere Gebruiker over te dragen. Gebruikers die dit tijdens gebruikmaking van de Dienst met een andere Gebruiker doen of trachten te doen, kunnen voorgoed van gebruikmaking van de Dienst worden uitgesloten, en hun Gebruikersaccount kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Onder dergelijke omstandigheden is PokerStars in het geheel niet verplicht om Chips aan u terug te geven of bij te schrijven die op dat moment in uw Gebruikersaccount staan.

5.8. FRAUDULEUS GEDRAG. Indien PokerStars van oordeel is dat een Gebruiker tijdens gebruikmaking van de Dienst frauduleuze, onrechtmatige, oneerlijke of onbetamelijke activiteiten heeft ontplooid of heeft getracht te ontplooien, met inbegrip van doch niet beperkt tot ontplooiing van een van de activiteiten hierboven vermeld dan wel enige andere manipulatie van een spel, dan heeft PokerStars het recht om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. het met onmiddellijke ingang blokkeren van toegang van de Gebruiker tot de Dienst,
 2. het in beslag nemen van alle Chips in het account van de Gebruiker,
 3. het account van de Gebruiker sluiten; en/of
 4. het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen de betreffende Gebruiker.

6. AANSTOOTGEVENDE TAAL OF CONTENT

Het is de Gebruiker verboden om via de Dienst met behulp van de chatfunctie, de spelersafbeeldingenoptie of in correspondentie met medewerkers van PokerStars onrechtmatig, onfatsoenlijk, racistisch, obsceen, lasterlijk, diffamerend of bedreigend materiaal of enig materiaal dat in strijd zou zijn met een wet of in het algemeen als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd te gebruiken.

7. NIET-NAKOMING

7.1. Indien een Gebruiker een in deze Overeenkomst opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet nakomt, behoudt PokerStars of elk ander bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Groep die diensten aanbiedt aan de Gebruiker zich - onverminderd alle overige rechten - het recht voor om die actie te ondernemen die haar goeddunkt, waaronder het beëindigen van deze Overeenkomst of elke andere overeenkomst gesloten met de Gebruiker, het met onmiddellijke ingang voor die Gebruiker blokkeren van de toegang tot de Dienst of tot elke andere dienst die door de Groep geboden wordt, het beëindigen van het account van die Gebruiker op de Site of op elke andere site die geëxploiteerd wordt door de Groep, het in beslag nemen van al het geld in het account van de Gebruiker op de Site of op elke andere site die geëxploiteerd wordt door de Groep en/of het nemen van gerechtelijke maatregelen tegen die Gebruiker.

7.2. U gaat ermee akkoord om PokerStars, de Groep en haar aandeelhouders, directeuren en werknemers geheel te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten en welke overige lasten dan ook, hoe ook ontstaan, die zouden kunnen voortvloeien uit:

 • 7.2.1. Uw gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van deze Overeenkomst;

 • 7.2.2. uw overtreding van een wet of schending van derderechten; en

 • 7.2.3. uw gebruik van de Dienst dan wel gebruik door anderen die zich toegang tot de Dienst verschaffen met behulp van uw Inloggegevens (zoals hierna gedefinieerd), ongeacht of zulks wel of niet met uw instemming geschiedt.

8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

8.1. In geen geval, met inbegrip van een geval van nalatigheid, is PokerStars of enig ander lid van de Groep aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot schadevergoeding in verband met winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, het verlies van zakelijke informatie dan wel enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik (of het misbruik) van de Dienst, ook als PokerStars al voordien van de mogelijkheid van die schade(vergoeding) kennis had genomen.

8.2. Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit PokerStars' of de Groeps aansprakelijkheid uit voor: (a) overlijden of persoonlijke schade ten gevolge van verwaarlozing; of (b) fraude of frauduleuze valse voorstellingen.

9. BEVEILIGING EN UW ACCOUNT

9.1. Ieder Gebruikersaccount is toegankelijk door middel van toepassing van een combinatie van een unieke Gebruikersnaam ('Gebruikersnaam'), een uniek en geheim wachtwoord ('Wachtwoord') en andere numerieke authenticatiemethoden die de Gebruiker kan kiezen (de Gebruikersnaam; het Wachtwoord en alle andere authenticatiemethoden worden hierna tezamen de 'Inloggegevens' genoemd).  De Gebruiker is verplicht om zijn/haar eigen Gebruikersnaam en Wachtwoord in overeenstemming met de daarop betrekking hebbende regels te kiezen.

9.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij alleenverantwoordelijk is voor alle gebruik van de Dienst onder zijn/haar Inloggegevens en dat hij/zij de Inloggegevens niet aan wie dan ook zal openbaren of een andere persoon toestemming te geven om via zijn Gebruikersaccount gebruik te maken van de Dienst.

9.3. De Gebruiker is verplicht om zijn/haar Inloggegevens te allen tijde geheim en vertrouwelijk te houden, en om zich alle mogelijke inspanningen te getroosten om die geheimhouding en vertrouwelijkheid te beschermen. Het ongeoorloofde gebruik van de Inloggegevens is de alleenverantwoordelijkheid van de Gebruiker en wordt geacht zijn/haar gebruik te betreffen. Alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid komt aan de Gebruiker toe.

9.4. Een Gebruiker kan maximaal één Gebruikersaccount bij PokerStars hebben en zal de Dienst slechts door middel van dat ene account gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere accounts te openen bij PokerStars. Mocht PokerStars ontdekken dat een Gebruiker meerdere accounts heeft geopend, kan PokerStars deze accounts zonder kennisgeving sluiten.

9.5. U kunt met behulp van de Dienst niet een bedrag (met Chips) inzetten groter dan het totale geldbedrag aan Chips in uw Gebruikersaccount.

9.6. PokerStars behoudt zich het recht voor om de identiteit van een Gebruiker te controleren, via diensten van derde partijen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door die Gebruiker bij inschrijving voor de Dienst aan ons verschafte informatie.

9.7. Niettegenstaande alles wat hierin is opgenomen, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u geen eigenaar bent of belang van geldwaarde heeft in uw Gebruikersaccount, en dat alle rechten in en met betrekking tot uw Gebruikersaccount voor altijd eigendom zijn van en ten goede komen aan PokerStars.

10. SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN

10.1 De Software bevat als component software van derde partijen, waaronder software die door het OpenSSL Project voor toepassing in de OpenSSL Toolkit is ontwikkeld (http://www.openssl.org); cyptografische software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com); ungif-software geschreven door Eric S. Raymond; PSTCollectionView-software geschreven door Peter Steinberger (steipete@gmail.com) en fontsoftware die eigendom is van de licentiegever of haar leveranciers en onderworpen is aan de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden (de 'Gelicenseerde Software').

10.2 Het gebruik door de Gebruiker van de Gelicenseerde Software moet in overeenstemming zijn met alle begrippen en voorwaarden uit deze Overeenkomst.

10.3 De Gelicenseerde Software mag niet aangepast, veranderd, of onttrokken worden uit de Software.

10.4 Het gebruik door de Gebruiker is gelimiteerd tot 'intern gebruik', wat betekent dat de Gelicenseerde Software alleen door de Gebruiker mag worden gebruikt voor regulier gebruik en normale interne zaken of persoonlijk gebruik, en niet voor doorverkoop, het uitgeven van sublicenties of distributie.  'Regulier gebruik en normale interne zaken' betekent voor een Eindgebruiker die een onderneming is, het gebruik van deze Gebruiker of zijn werknemers of geautoriseerde agenten voor regulier gebruik en normale interne zaken van de Gebruiker. 'Regulier gebruik en normale persoonlijke zaken' betekent gebruik door een Gebruiker die een persoon is, gebruik door deze Gebruiker of een lid van zijn huishouden voor interne persoonlijk doeleinden.  Al deze werknemers, agenten en leden van de huishouding moeten door de Gebruiker op de hoogste gesteld worden van de begrippen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

10.5 Alle rechten die niet expliciet zijn toegekend in de Gelicenseerde Software zijn voorbehouden.

10.6 De OpenSSL Toolkit, ungif-software, PSTCollectionView-software en cryptografische software zijn verstrekt door het OpenSSL Project en door Eric S. Raymond, Peter Steinberger en Eric Young 'as is' en alle expliciete en impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleind zijn afgewezen. In geen enkel geval zijn OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger of hun medewerkers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, opgelegde of gevolgschades (inclusief, maar niet beperkt tot, aanschaf van vervangende goederen of diensten; het niet kunnen gebruiken, verlies van data, of winst of bedrijfsonderbreking) hoe dan ook veroorzaakt en op basis van welke theoretische aansprakelijkheid dan ook, hetzij in contract, strikt genomen aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) voortkomend op welke wijze dan ook uit het gebruik van de OpenSSL Toolkit, ungif-software, PSTCollectionView-software en cryptografische software, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

11. GESCHILLEN

De Gebruiker aanvaardt dat de historische gegevens van ieder spel zijn zoals op de PokerStarsservers zijn vastgelegd. In geval van een discrepantie tussen de op uw computer getoonde kaarten en de spelgegevens op de PokerStarsserver, prevaleren de laatste. De Gebruiker aanvaardt dat de 'Directe Handgeschiedenis'- en ‘Handherhalings’-feature van de Software niet worden geacht het officiële historische gegevensbestand van een hand te vormen.

12. WIJZIGING

PokerStars behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of enig deel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. U bent binnen 14 dagen na plaatsing van de gewijzigde Overeenkomst op de Site aan die gewijzigde Overeenkomst gebonden. Wij bevelen u dan ook aan om de Site regelmatig te bezoeken en de in de versie van de dan geldende Overeenkomst opgenomen begrippen en voorwaarden te checken. Uw voortgezette gebruik van de Site wordt geacht een bevestiging te vormen van uw instemming met eventuele wijzigingen van de Overeenkomst.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van het eiland Man. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter op het eiland Man exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en u doet onherroepelijk afstand van elk recht dat u eventueel heeft om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze bepaling beperkt het recht van PokerStars gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere rechtbank of rechtsgebied, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.

14. NIETIGHEDENBEPALING

Indien een bepaling van deze Overeenkomst in een bepaald rechtsgebied in strijd met de wet is of raakt, of ongeldig of onafdwingbaar is of raakt, dan laat dat de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling van deze Overeenkomst, of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of een andere bepaling van deze Overeenkomst, onverlet.

15. CESSIE

PokerStars behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te cederen.

16. OVERIG

16.1. Indien PokerStars afstand doet van enigerlei niet-nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst (waaronder het niet verlangen door PokerStars dat een bepaling van deze Overeenkomst strikt en letterlijk wordt uitgevoerd of nageleefd), dan dient dit op geen enkele wijze te worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een eventuele latere niet-nakoming van die bepaling of met betrekking tot de niet-nakoming van een andere bepaling van deze Overeenkomst.

16.2.Niets in deze Overeenkomst doet enigerlei rechten of andere voordelen voor derden die geen partij bij deze Overeenkomst zijn, anders dan in relatie tot Rational Social en de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Groep, ontstaan of kent deze daaraan toe.

16.3. Niets in deze Overeenkomst doet een maatschap, agentuurverhouding, trustregeling, fiduciaire relatie of joint venture tussen u en ons ontstaan, of wordt geacht deze te doen ontstaan.

16.4. Deze Overeenkomst vormt de gehele afspraak en overeenkomst tussen u en ons aangaande de Dienst, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en/of regelingen tussen u en ons.

16.5. De Gebruiker dient volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken in relatie tot alle verzoeken van PokerStars om gegevens en informatie verband houdende met het gebruik van de Service door de Gebruiker, welke altijd onderhevig zijn aan de voorwaarden van het privacybeleid.

16.6. Bij strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en vertalingen daarvan in enige andere taal is de Engelstalige versie bindend.

Copyright © 2000-2014 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rechten voorbehouden.

Met betrekking tot de OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.  Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rechten voorbehouden.

Met betrekking tot de PSTCollectionView-software:
Copyright© 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

Met betrekking tot de ungif-software:
De distributie van GIFLIB is Copyright © 1997 Eric S. Raymond

Meer informatie is beschikbaar op www.pokerstars.net
Je kunt contact opnemen met PokerStars via e-mail op support@pokerstars.net

Speciale aanbiedingen

PokerStars heeft het hele jaar door speciale gratis aanbiedingen, met geldprijzen, plaatsen voor de beste live-evenementen en nog veel meer.

Speciale aanbiedingen

Downloaden

Schrijf je in bij de grootste pokersite ter wereld en speel gratis op PokerStars.net voor allerlei verschillende platforms.

Downloaden